Finansieringsstrategier

Att veta hur man kan finansiera upp sitt bolag är nödvändigt och inget man bara ska överlåta åt andra. Risken att man ger bort alldeles för stora andelar av bolaget eller att man inte får in nödvändigt kapital är alltid överhängande. Att släppa in ett antal andra ägare redan vid starten för att få in ett mindre grundkapital, är inte alltid nödvändigt. Är man övertygad om att man sitter på en värdefull innovation, ska man hålla huvudet kallt och överväga några olika alternativ innan man agerar.

Grundregeln, för ett företag som genom nyemission av aktier avser att ta in pengar, är att man måste ge en ordentlig genomlysning av verksamheten i ett prospekt. Finansinspektionen ansvarar för att emissionsprospekt uppfyller alla lagkrav och det är Finansinspektionen som måste godkänna prospektet innan en nyemission kan genomföras.  På Finansinspektionens hemsida, http://www.fi.se/Regler/Vagledning/Prospekt/, kan du läsa om vilka krav som gäller för nyemissioner/prospekt.

 All väsentlig information står att finna i en nedladdningsbar pdf-fil, på Finansinspektionens hemsida refererad till som; ”Granskning av prospekt- en vägledning”. Själva pdf-filen benämnes dock; ”Prospekthandbok”.

Nu finns ett antal logiska undantag från prospektregeln och dessa ska man använda sig av, så långt som det är möjligt och så länge det är fördelaktigt för bolaget. Det är främst två av dessa undantag som är relevanta för unga innovationsföretag.

Det första undantaget gäller om erbjudandet om att delta i nyemissionen riktas till färre än 100 fysiska eller juridiska personer, vilka inte är kvalificerade investerare. Med kvalificerade investerare menas storföretag och professionella aktörer som är verksamma på finansmarknaden.

Det andra undantaget, refereras ofta i samband med så kallade ”EU- emissioner”. Sedan ett flertal år tillbaka tillåter EU- kommissionen företag, att utan att anlita externa finansiella rådgivare och utan användning av ett av Finansinspektionen godkänt prospekt, genomföra mindre nyemissioner.

Det andra undantaget gäller erbjudande om teckning av nyemitterade aktier till ett sammanlagt belopp som motsvarar högst 1 miljon Euro under varje löpande 12-månadersperiod.

Om man lär sig regelverket för EU- emissioner kan bolaget med andra ord hantera finansieringsproblematiken på egen hand under flera år. Dessa lägre krav som gäller för mindre emissioner eller emissioner som riktar sig till en begränsad grupp fysiska eller juridiska personer, vilka ej är kvalificerade investerare, innebär inte att det inte finns några krav alls. Beslut om att genomföra nyemission måste ytterst fattas av bolagsstämman. Stämman kan dock delegera till styrelsen att fatta beslut om villkoren för emissionen. Det finns även regler beträffande hur och när villkoren för nyemissionen ska göras kända. 

Man kan behöva anlita ett emissionsinstitut för att hantera alla nödvändiga administrativa åtgärder i samband med emissionen och man kan givetvis behöva använda en finansiell rådgivare för att marknadsföra emissionen mot olika investerare. Men i de fall man vet vilka investerare man vänder sig till behöver man givetvis inte anlita extern hjälp för detta ändamål.

Man ska givetvis undersöka möjligheterna att förstärka utvecklingskassan ytterligare med hjälp av anslag/villkorslån från exempelvis, Almi, Vinnova, EU eller Västra Götalandsregionen. De erbjuder olika typer av ekonomiskt stöd beroende på bolagens situation, planer och behov. Den som driver verksamhet i Göteborg kan vända sig till Chalmers Industriteknik, CIT, och be om hjälp att undersöka vilka möjligheter som står till buds.

Prospekthandbok_20110114

Comments are closed.