Sekretessavtal

SEKRETESSAVTAL

Följande sekretessavtal har tecknats mellan XX AB, nedan kallat XX, å ena sidan, och YY AB, nedan kallat YY, å andra sidan.

§1.                 XX driver ett projekt som syftar till att utveckla och marknadsföra en
                       patentskyddad metod xx, nedan kallat Projektet

§2.                 YY bedriver verksamhet yy inom området.

§3.                 Parterna är överens om att undersöka förutsättningarna för samarbete.

§4.                 För att utvärdera förutsättningarna kommer XX att delge YY konfidentiell
                       information rörande Projektet.

§5.                 Parterna är överens om att all konfidentiell information rörande Projektet är att
                       betrakta så som XX:s ägande.

§6.                 Sekretessavtalet täcker all konfidentiell information som delges YY, vare sig det
                       sker muntligt, skriftligt eller i form av material eller produkter som ingår i
                       Projektet, och vare sig den konfidentiella informationen delgivits YY före eller
                       efter det att avtalet undertecknades.

§7.                 Undantaget från §6. är allt, som YY kan påvisa, är känt för YY sedan tidigare, har
                        rapporterats på möten, har publicerats eller på annat sätt offentliggjorts, eller
                        blir känt för YY i framtiden genom utomstående part.

§8.                 YY förbinder sig, att inte på något sätt delge utomstående part hela eller delar av
                       den konfidentiella informationen, samt att inte utnyttja informationen för
                       personlig vinnig eller för utomstående parts vinning, utan att först ha inhämtat
                      skriftligt tillstånd från XX.

§9.                 Detta avtal gäller i tre år från den dag det undertecknats.

                     Plats: AA den                                                                Plats: BB den

                   …………………………………………………..                            ……………………………………………………

                     XX AB                                                                           YY AB

Comments are closed.